Register

กรณีเป็น บริษัทจำกัด หรือ ห้างร้าน ต้องใช้เอกสารประกอบการสมัครดังต่อไปนี้

  1. เอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองจดทะเบียนร้านค้าพร้อมวัตถุประสงค์การจดทะเบียน
  2. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม หรือเจ้าของผู้จดทะเบียน
  3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม หรือเจ้าของผู้จดทะเบียน
  4. กรณีจดทะเบียนผู้เสียภาษี ต้องขอ สำเนา ภพ.20 ด้วยครับ

สำหรับลูกค้าที่เป็นร้านค้าหรือบริษัท ที่มีความประสงค์สมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายกับทางเรา จำเป็นต้องแนบเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อใช้ในการอ้างอิงเอกสารต่างๆได้อย่างถูกต้อง

กรณีเป็น ช่าง ,ผู้รับเหมา

  1. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม หรือเจ้าของผู้จดทะเบียน
  2. กรณีจดทะเบียนผู้เสียภาษี ต้องขอ สำเนา ภพ.20 ด้วยครับ (ถ้ามี)
  3. สำเนาใบเสร็จการซื้อ-ขายก่อนหน้า (3ใบ เพื่อยืนยันว่าท่านสั่งซื้อเพื่อจำหน่ายต่อเท่านั้น)

สำหรับช่างหรือผู้รับเหมาที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิก จำเป็นต้องแนบเอกสารเพื่อยืนยันตนเอง เพื่อเป็นการแสดงให้ทางฝ่ายขายรับทราบว่า ท่านลูกค้าซื้อไป จำหน่ายอีกต่อหนึ่ง มิใช่มีจุดประสงค์ที่จะซื้อไปใช้เอง หรือแจกจ่ายให้ญาติสนิท เป็นการป้องกันราคาขายไม่ให้ลูกค้าของช่างหรือผู้รับเหมา ทราบถึงต้นทุนที่แท้จริง เพื่อให้สามารถมีกำไรจากราคาอุปกรณ์ที่ขายได้ มิใช่เพียงกำไรแค่จากการบริการอย่างเดียวเท่านั้น

กรณีเป็นบุคคลธรรมดาโปรดติดต่อฝ่ายขาย

บุคลธรรมดา การสั่งซื้อสินค้าต้องเป็นราคาปกติ ตาม Price list ที่บริษัทกำหนดให้เท่านั้น

หาก มีข้อสงสัย หรือติดขัดประการใด สามารถสอบถามกับฝ่ายขายโดยตรง
ฝ่ายขาย : 096-778-7773 , 082-345-7773

*(required) จำเป็นต้องกรอก

ประเภทแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสำหรับร้านค้า/บริษัท

ร้านค้า/บริษัท จำเป็นต้องแนบเอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์ และ ทะเบียนผู้เสียภาษี ภพ.20

สร้างข้อมูลผู้ใช้

Username และ รหัสสมาชิก จะใช้เป็นหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน เพื่อความสะดวกในการติดต่อใช้บริการ

ข้อมูลส่วนตัว
เอกสารแนบ
Browse...

ขนาดไฟล์สูงสุดไม่เกิน 2MB

Browse...

ขนาดไฟล์สูงสุดไม่เกิน 2MB

Browse...

ขนาดไฟล์สูงสุดไม่เกิน 2MB

Browse...

ขนาดไฟล์สูงสุดไม่เกิน 2MB

CAPTCHA
หากพบปัญหาในการสมัครสมาชิก โปรดติดต่อ ฝ่ายขาย 085-689-8880
โปรดรอ...
แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสำหรับ ช่าง,ผู้รับเหมา

ช่าง,ผู้รับเหมา ที่ไม่มี เอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ ทะเบียนผู้เสียภาษี ภพ.20 และจำเป็นต้องแนบหลักฐานการเป็นช่างหรือผู้รับเหมาเช่น ใบเสร็จชำระเงินการซื้อ-ขาย กับลูกค้าหรือตัวแทนจำหน่ายก่อนหน้า ขั้นต่ำ 3 รายการ เพื่อยืนยันว่าท่านลูกค้าสั่งซื้อเพื่อนนำไปจำหน่ายต่อ เพื่อเป็นการป้อมกันมิให้ลูกค้าของผุ้รับเหมาทราบถึงราคาต้นทุน เพื่อให้ผู้รับเหมามีกำไรจากการขายสินค้า มิใช่เพียงรายได้จากการบริการ

สร้างข้อมูลผู้ใช้

Username และ รหัสสมาชิก จะใช้เป็นหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน เพื่อความสะดวกในการติดต่อใช้บริการ

ข้อมูลส่วนตัว
เอกสารแนบ
Browse...

ขนาดไฟล์สูงสุดไม่เกิน 2MB

Browse...

ขนาดไฟล์สูงสุดไม่เกิน 2MB

Browse...

ขนาดไฟล์สูงสุด 2MB

Browse...

ขนาดไฟล์สูงสุด 2MB

Browse...

ขนาดไฟล์สูงสุด

CAPTCHA
หากพบปัญหาในการสมัครสมาชิก โปรดติดต่อ ฝ่ายขาย 085-689-8880
โปรดรอ...