ร่วมธุรกิจกับเรา

ขอสงวนสิทธิ์ในการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายจำเป็นต้องแนบเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของตัวแทนจำหน่ายมิให้ลูกค้าทั่วไปทราบถึงราคาต้นทุน จึงต้องแสดงให้ทางฝ่ายขายรับทราบว่า ท่านลูกค้าซื้อไปสำหรับจำหน่ายอีกต่อหนึ่ง มิใช่มีจุดประสงค์ที่จะซื้อไปใช้เอง หรือแจกจ่ายให้ญาติสนิท เป็นการป้องกันราคาขายของตัวแทนจำหน่ายเพื่อให้สามารถมีกำไรจากราคาอุปกรณ์ที่ขายได้ มิใช่เพียงกำไรแค่จากการบริการอย่างเดียวเท่านั้น

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม หรือเจ้าของผู้จดทะเบียน
3. กรณีจดทะเบียนผู้เสียภาษี ต้องขอ สำเนา ภพ.20 ด้วยครับ

สำหรับ ร้านค้า/บริษัท
(สำคัญ) เอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองจดทะเบียนร้านค้า

สำหรับ ช่าง/ผู้รับเหมา
(สำคัญ) สำเนาใบเสร็จการซื้อ-ขายก่อนหน้า (3ใบ เพื่อยืนยันว่าท่านสั่งซื้อเพื่อจำหน่ายต่อเท่านั้น)

Browse...

เพิ่มเอกสารแนบสูงสุด 6 ไฟล์ ขนาดไฟล์สูงสุด 2MBต่อ1ไฟล์

CAPTCHA
โปรดรอ...